IX.1.4 Školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205)

Mezi překážky na straně zaměstnance patří i účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Zasahuje-li takové školení, jiná forma přípravy nebo studium do pracovní doby, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, za niž přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu.