III. Účastníci pracovněprávních vztahů, zástupci zaměstnanců

Účastníky (subjekty) pracovněprávních vztahů jsou především zaměstnavatelé a zaměstnanci, dále mohou být účastníky těchto vztahů také zástupci zaměstnanců, jimiž jsou odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zvláštní postavení zajišťující přístup k nadnárodním informacím má evropská rada zaměstnanců.