XVIII.1 Minimální mzda (§ 111)

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu (§ 3). Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy, platu nebo odměny z dohody se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Ostatní složky se do mzdy i platu tedy pro tento účel zahrnují (například pohyblivé složky mzdy).

Výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování stanoví vláda nařízením zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. Tato otázka je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů tak, že základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin roce 2024 činí 112,50 Kč za hodinu nebo 18 900 Kč za měsíc (viz nařízení vlády č. 567/2006 Sb.).

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin, tedy u zaměstnanců s dvousměnným, vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem a u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, se hodinová sazba minimální mzdy zvyšuje úměrně zkrácení týdenní pracovní doby. Totéž platí při zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (§ 79 odst. 3). Měsíční sazba minimální mzdy je v tomto případě stejná.

Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu (§ 80) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční sazba minimální mzdy snižuje úměrně odpracované době. Hodinová sazba minimální mzdy je v tomto případě stejná.

Pokud mzda, plat nebo odměna z dohody nedosáhne minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek:

  • ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda;
  • k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou; nebo
  • k odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.