XII.3.4.9 Jednorázové odškodnění pozůstalých (§ 271i)

Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší:

  • pozůstalému manželovi, partnerovi (dle zákona o 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů) ve výši nejméně 240 000 Kč;
  • nezaopatřenému dítěti, každému ve výši nejméně 240 000 Kč;
  • rodičům zemřelého zaměstnance, jestliže s ním žili v domácnosti v úhrnné výši nejméně 240 000 Kč. Jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.

Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, zvýší nařízením výši jednorázového odškodnění pozůstalých. Výše této náhrady může být navíc soudem v konkrétním případě zvýšena.

S účinností od 1. 1. 2021 dochází v podmínkách v poskytování jednorázového odškodnění pozůstalých k poměrně značné změně. Používané pojmosloví se zpřesňuje tak, že se používá přesnější pojem náhrada nemajetkové újmy. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých nebude u dětí zemřelého vázána na jejich zletilost (resp. status nezaopatřeného dítěte) a u rodičů zemřelého na nutnost jejich žití ve společné domácnosti, což je v současné době nedůvodný rozdíl mezi občanskoprávní a pracovněprávní úpravou.

Důvodem je skutečnost, že duševní útrapy dětí z úmrtí otce nebo matky nelze vázat a podmiňovat jejích nezletilostí a nezaopatřeností, ale rodinným vztahem k otci - matce, který je vztahem celoživotním. Stejně tak je tomu v případě vztahu rodičů ke svým dětem. Rovněž dochází k rozšíření oprávněných osob i na další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

Zároveň bude nově výše náhrady odvozena od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu, zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru (dále jen „dvacetinásobek průměrné mzdy“) a její výše bude adekvátní výši náhrady, která je v obdobných případech přiznávána pozůstalým podle občanského zákoníku.

Jednorázové odškodnění pozůstalých tedy s účinností od 1. 1. 2021 přísluší:

  • pozůstalému manželovi, partnerovi (dle zákona o 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů) ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy;
  • pozůstalému dítěti, každému ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy;
  • rodičům zemřelého zaměstnance, každému ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy;
  • dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném zemřelému zaměstnanci, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu, kdy u těchto osob nebude stanovena minimální výše náhrady.

Účelem této náhrady je odčinit nemajetkovou újmu nejbližších pozůstalých způsobenou úmrtím zaměstnance. Výše takto stanovené minimální výše náhrady může být navíc soudem v konkrétním případě zvýšena.

Výši průměrné mzdy pro účel stanovení tohoto odškodnění vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.


Judikát NS:

21 Cdo 2669/2021