XII.3.4.7 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem (§ 271g)

Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil. Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné poskytnuté podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této náhrady je kompenzovat náklady, které vynaložily osoby pečující o zaměstnance před jeho smrtí na jeho léčení a dále na jeho pohřeb.

Náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým. Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji cenové úrovně, zvýšit nařízením částku na zřízení pomníku nebo desky.

Pro výdaje na zřízení pomníku nebo desky je určen limit, a to jedenapůlnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo; výše této náhrady se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Výši průměrné mzdy rozhodné pro tento limit vyhlásí každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. Pro rok 2024 se tak stalo Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb. a maximální výše této náhrady je tak omezena částkou ve výši 42 427 × 1,5 = 63 640,50 Kč, po zaokrouhlení tedy 63 700 Kč.