XI.4.3.2 Práce zakázané mladistvým

Některé práce jsou mladistvým zaměstnancům zcela zakázány. Zakazuje se zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi:

  • pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol;
  • které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Konkrétní vymezení těchto prací stanovilo Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), ve znění pozdějších předpisů, vydanou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu;
  • při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob.

Zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na zaměstnance ve věku do 21 let.