Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Plné znění:

 

 

79

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 26. března 2013

 

o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a) a c) a § 60 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 95 odst. 2 k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon“):

 
 

 
 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 
 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v souladu se závazky vyplývajícími z členství v mezinárodních organizacích2) organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě (dále jen „práce“) a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově.

 
 

§ 2

 

Obsah pracovnělékařských služeb

 
 

Obsahem pracovnělékařských služeb při

 
 

a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je

 
 

1. zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách, kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství,

 
 

2. hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí (dále jen „rizikové faktory“), včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen „riziko ohrožení zdraví“) včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů,

 
 

3. hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky,

 
 

4. zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo nemocí souvisejících s prací,

 
 

5. hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti,

 
 

6. sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné,

 
 

b) poradenství jsou poradenské činnosti

 
 

1. v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem,

 
 

2. při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele,

 
 

3. při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců,

 
 

4. při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením,

 
 

5. při výběru technických, technologických a organizačních opatření a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,

 
 

6. v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,

 
 

7. v problematice pracovní rehabilitace,

 
 

8. při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci,

 
 

9. při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví4),

 
 

10. při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí,

 
 

11. k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,

 
 

12. spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele,

 
 

c) dohledu je

 
 

1. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,

 
 

2. dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele2),

 
 

3. hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,

 
 

4. spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

 

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách

 
 

§ 3

 
 

(1) Zaměstnavatel může pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s více poskytovateli těchto služeb zejména, je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné.

 
 

(2) Pravidelný dohled podle § 2 písm. c) bodu 1 se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně

 
 

a) jedenkrát za kalendářní rok, nebo

 
 

b) jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo jiným právním předpisem5).

 
 

(3) Při pravidelném dohledu podle § 2 písm. c) bodu 1 se zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.

 
 

§ 4

 
 

Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle obsahu činností, pro jejichž výkon jsou stanoveny požadavky v části II přílohy č. 2 této vyhlášky nebo jiným právním předpisem5), a podle doby potřebné k jejich zajištění. Doba potřebná k provádění pracovnělékařských služeb je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 
 

§ 5

 
 

(1) Dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele obsahuje, jde-li o

 
 

a) poradenství, záznamy v rozsahu datum a místo poskytnutí poradenství a stručný obsah,

 
 

b) dohled, záznamy o provedení dohledu, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele, v rozsahu datum a místo provedení dohledu, popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, návrhy opatření a způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu;

 

součástí záznamů jsou identifikační údaje osob v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, které pro zaměstnavatele provedly poradenství nebo spolupracovaly na provádění dohledu a jejich podpisy, a dále doklad o převzetí záznamu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem v záznamu.

 
 

(2) Součástí dokumentace o pracovnělékařských službách jsou dále

 
 

a) výsledky provedených analýz, biologických expozičních testů a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských služeb,

 
 

b) kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do příslušné kategorie nebo oznámení zaměstnavatele o zařazení práce do kategorie druhé,

 
 

c) kopie výsledků šetření příslušných inspekčních orgánů a

 
 

d) kopie výsledků měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

 

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření

 
 

§ 6

 
 

(1) Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání (dále jen „lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání“) nebo pracovnělékařské prohlídky se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů (dále jen „nemoci“), které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke konkrétní práci nebo vzdělávání. Rizikové faktory a seznam nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání při výskytu těchto faktorů, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11, jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud není jiným právním předpisem stanoveno jinak5).

 
 

(2) Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí na základě

 
 

a) informací zjištěných při dohledu podle § 2 písm. c), nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel,

 
 

b) údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky,

 
 

c) závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a

 
 

d) údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele“), pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dále jen „zdravotnická dokumentace o pracovnělékařských službách“) dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu.

 

Údaje ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, který je zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se zaznamenají v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách.

 
 

(3) Posuzuje-li zdravotní stav registrující poskytovatel zdravotních služeb na základě žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona, postupuje se podle odstavce 2 písm. b) a c).

 
 

(4) Zdravotní způsobilost posuzované osoby se posuzuje vždy ve vztahu ke všem rizikovým faktorům, které jsou součástí výkonu práce nebo činnosti, a pracovním podmínkám, za nichž je práce nebo činnost vykonávána.

 
 

(5) Jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, použijí se odstavce 2 a 3 obdobně s tím, že zdravotní stav žáka nebo studenta se posuzuje ve vztahu ke všem činnostem vykonávaným v průběhu vzdělávání, podmínkám, za kterých je praktické vyučování nebo praktická příprava vykonávána, a současně se zohledňuje profesní profil absolventa příslušného oboru vzdělání a vychází se z údajů uvedených v žádosti podle § 8 odst. 2.

 
 

§ 7

 
 

(1) Obsahem každé lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo průběhu vzdělávání nebo každé pracovnělékařské prohlídky je základní vyšetření, které zahrnuje

 
 

a) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost,

 
 

b) pracovní anamnéza; zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů,

 
 

c) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu, a s přihlédnutím k případné disabilitě posuzované osoby7), a

 
 

d) základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče.

 
 

(2) Základní vyšetření se rozšiřuje o další odborná vyšetření, jestliže taková vyšetření

 
 

a) stanoví jiný právní předpis5),

 
 

b) jsou prováděná v případě mimořádné prohlídky na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

 
 

c) stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce pro práce rizikové podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví4) nebo pro práce s rizikem ohrožení zdraví, nebo

 
 

d) jsou indikována posuzujícím lékařem,

 
 

1. pokud je to k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, potřebné nebo to pracovní podmínky vyžadují,

 
 

2. jestliže posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele a pokud je to podle zjištění zdravotního stavu při základním vyšetření k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, důvodné; sdělení, že posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele, se zaznamená do zdravotnické dokumentace o pracovnělékařských službách,

 
 

3. na základě zhodnocení ukazatelů biologických expozičních testů8) nebo jiných vyšetření a jejich dynamiky, a to za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek.

 
 

(3) U žáka nebo studenta se v průběhu vzdělávání provádí další odborné vyšetření, jestliže to vyžaduje jeho zdravotní stav nebo pracovní podmínky, kterým je vystaven.

 
 

(4) Další odborná vyšetření lze provést až po provedení základního vyšetření posuzujícím poskytovatelem.

 
 

(5) Obsahem lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání jsou též odborná vyšetření nezbytná k vyloučení nemocí podle jiných právních předpisů upravujících podmínky zdravotní způsobilosti9), nebo podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 
 

(6) V žádosti o další odborné vyšetření se kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10) uvede požadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti vyšetřované osoby, jehož součástí bude doporučení ohledně závěru o její zdravotní způsobilosti, a to v rozsahu odbornosti zdravotnického pracovníka provádějícího odborné vyšetření.

 
 

(7) Pokud jsou pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci stanoveny touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy rozdílné lhůty pro provedení periodické prohlídky, provedou se při prováděné periodické prohlídce pouze taková odborná vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod této prohlídky. To nebrání postupu podle odstavce 2 písm. d).

 
 

§ 8

 
 

(1) Lékařskými prohlídkami ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání jsou

 
 

a) lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole; provádí se před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání,

 
 

b) lékařská prohlídka žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání

 
 

1. při změně zdravotního stavu,

 
 

2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí,

 
 

c) lékařská periodická prohlídka (dále jen „periodická prohlídka“) žáka nebo studenta; provádí se jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.

 
 

(2) Lékařské prohlídky podle odstavce 1

 
 

a) písm. a) nebo b) bodu 1 se provádějí na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta nebo zletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta; jde-li o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto prohlídky v nezbytných případech provést na žádost ředitele příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

 
 

b) písm. b) bodu 2 a písm. c) se provádějí na základě žádosti ředitele školy; jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.

 
 

§ 9

 
 

(1) Pracovnělékařskými prohlídkami jsou

 
 

a) vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,

 
 

b) výstupní prohlídka a

 
 

c) lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (dále jen „následná prohlídka“).

 
 

(2) Při provádění pracovnělékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby.

 
 

§ 10

 
 

(1) Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.

 
 

(2) Vstupní prohlídka se provádí kromě případů stanovených zákonem též před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.

 
 

§ 11

 
 

(1) Periodická prohlídka se provádí za účelem zjištění včasné změny zdravotního stavu vzniklé v souvislosti se zdravotní náročností vykonávané práce nebo stárnutím organizmu, kdy další výkon práce by mohl vést k poškození zdraví posuzovaného zaměstnance, nebo k poškození zdraví jiných osob.

 
 

(2) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 
 

a) v kategorii první se provádí

 
 

1. jednou za 6 let, nebo

 
 

2. jednou za 4 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

 
 

b) v kategorii druhé se provádí

 
 

1. jednou za 4 roky, nebo

 
 

2. jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1,

 
 

c) v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí se provádí jednou za 2 roky,

 
 

d) v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

 
 

(3) Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, pokud není pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 stanovena kratší lhůta, se provádí

 
 

a) jednou za 4 roky, nebo

 
 

b) jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle písmene a).

 
 

(4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud je jiným právním předpisem11) nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

 
 

(5) Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud

 
 

a) je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo

 
 

b) zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

 
 

(6) Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den

 
 

a) vydání lékařského posudku na základě

 
 

1. vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo

 
 

2. periodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti, nebo

 
 

b) započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr podle odstavce 5.

 
 

§ 12

 
 

(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu posuzovaného zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek.

 
 

(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

 
 

a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon upravující využívání jaderné energie a ionizujícího záření12),

 
 

b) to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek,

 
 

c) došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance,

 
 

d) bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu, popřípadě na základě závěrů jiných vyšetření prováděných za účelem sledování zátěže organizmu působením rizikových faktorů pracovních podmínek,

 
 

e) byla při pracovnělékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti k práci v době kratší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky, nebo

 
 

f) byl výkon práce přerušen

 
 

1. z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je riziko ohrožení zdraví nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak5),

 
 

2. v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spojené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo

 
 

3. z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců;

 

mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

 
 

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí na základě

 
 

a) žádosti předložené zaměstnavatelem z vlastního podnětu nebo podnětu zaměstnance,

 
 

b) informace sdělené ošetřujícím lékařem13) o důvodném podezření, že změnou zdravotního stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti.

 
 

(4) Při mimořádné prohlídce podle

 
 

a) odstavce 2 písm. a) až d) nebo písm. f) bodu 1 nebo 2 nebo odstavce 3 písm. b) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky, a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě též lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou pracovní neschopnost; výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců,

 
 

b) odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo odstavce 3 písm. a) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.

 
 

(5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3, kdy se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11, nedochází provedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.

 
 

(6) Má-li platnost dosavadního lékařského posudku uplynout v době kratší než 90 dnů nebo dosavadní lékařský posudek již není platný, a dojde-li v této době k souběhu mimořádné a periodické prohlídky, provede se periodická prohlídka; přitom se provedou i vyšetření potřebná pro mimořádnou prohlídku stanovená posuzujícím lékařem s ohledem na důvod provedení mimořádné prohlídky, nebo vyšetření stanovená v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

 
 

§ 13

 
 

(1) Výstupní prohlídka se provádí za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce. Pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance podle věty první není třeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele požadovat.

 
 

(2) Výstupní prohlídka se provádí

 
 

a) při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud

 
 

1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,

 
 

2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo

 
 

3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání24),

 
 

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

 
 

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.

 

Na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení. Kopie potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.

 
 

(3) Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.

 
 

§ 14

 
 

(1) Následná prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek.

 
 

(2) Následná prohlídka se provádí podle přílohy č. 2 této vyhlášky, pokud tak stanoví

 
 

a) příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo

 
 

b) jiný právní předpis11).

 
 

§ 15

 

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

 
 

(1) Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci obsahuje tyto náležitosti:

 
 

a) identifikační údaje zaměstnavatele, a to

 
 

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

 
 

2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

 
 

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,

 
 

b) identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

 
 

c) údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek; v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru,,

 
 

d) druh požadované pracovnělékařské prohlídky; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost,

 
 

e) důvod k provedení prohlídky; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky.

 
 

(2) V případě žádosti o provedení výstupní prohlídky se odstavec 1 použije obdobně.

 
 

§ 15a

 

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání

 
 

(1) Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole obsahuje tyto náležitosti:

 
 

a) identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,

 
 

b) identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

 
 

c) kód a název oboru vzdělání uvedený v přihlášce ke studiu,

 
 

d) důvod provedení prohlídky.

 
 

(2) Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání vedle náležitostí podle odstavce 1 písm. a), b) a d) obsahuje

 
 

a) identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,

 
 

b) kód a název oboru vzdělání, ke kterému je žák nebo student posuzován,

 
 

c) druh požadované prohlídky,

 
 

d) údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, jde-li o žádost podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 2 nebo písm. c).

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

 
 

§ 16

 
 

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10) obsahuje:

 
 

a) identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy, adresu sídla školy a identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,

 
 

b) kód a název oboru vzdělání, ke kterému byl uchazeč o vzdělávání posuzován, a

 
 

c) posudkový závěr.

 
 

(2) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v průběhu vzdělávání vedle náležitostí podle odstavce 1 obsahuje:

 
 

a) kód a název oboru vzdělání posuzované osoby, údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek a

 
 

b) termín provedení další prohlídky, je-li provedení této prohlídky důvodné.

 
 

§ 17

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10) obsahuje:

 
 

a) identifikační údaje zaměstnavatele, a to

 
 

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

 
 

2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

 
 

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,

 
 

b) údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,

 
 

c) posudkový závěr a

 
 

d) termín provedení mimořádné prohlídky, je-li takový postup důvodný.

 
 

§ 17a

 

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky

 
 

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky obsahuje tyto náležitosti:

 
 

a) identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu podle § 17 písm. a),

 
 

b) identifikační údaje osoby, u které byla výstupní prohlídka provedena, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu této osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

 
 

c) údaje o dosavadním pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, kterou posuzovaná osoba vykonávala, a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,

 
 

d) údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru, pokud ho zaměstnavatel v žádosti uvede,

 
 

e) datum provedení výstupní prohlídky,

 
 

f) identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, který potvrzení vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresu sídla a razítko poskytovatele,

 
 

g) identifikační údaje lékaře, který výstupní prohlídku provedl, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,

 
 

h) datum vydání potvrzení.

 
 

§ 18

 

Přechodná ustanovení

 
 

Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky na základě jiných právních předpisů, se provedou v těchto termínech. Lékařské prohlídky v termínech podle této vyhlášky se provedou v návaznosti na provedení lékařských prohlídek uvedených ve větě první, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.

 
 

§ 19

 

Zrušovací ustanovení

 
 

Zrušuje se:

 
 

1. Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, oznámená v částce 2/1968 Sb.

 
 

2. Směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, oznámená v částce 20/1970 Sb.

 
 

§ 20

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 
 

 

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 436/2017 Sb. Čl. II

 

1. Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb. na základě jiných právních předpisů, se provedou v souladu s § 18 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

2. Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provedou v termínech stanovených podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

3. Pracovnělékařské prohlídky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se provedou v termínech navazujících na provedení pracovnělékařských prohlídek uvedených v bodě 1 nebo 2, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.

 

 

Ministr:

 

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

 
 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

 

Doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb

 

Celková doba potřebná k zajištění pracovnělékařských služeb se stanoví na základě součtu minimálního času potřebného k provádění pracovnělékařských prohlídek s ohledem na náročnost prací a minimálního času potřebného na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení.

 
Druh pracovnělékařské prohlídkyNáročnost práceMinimální čas potřebný k provedení pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce
VstupníNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).40 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).60 min.
PeriodickáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).40 min.
MimořádnáNízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5), jde- li o prohlídku podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo f) bodu 3) nebo odst. 3 písm. a).40 min
VýstupníStřední (práce zařazená do druhé kategorie).30 min.
Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).40 min.
 

Čas potřebný pro provedení pracovnělékařské prohlídky zahrnuje provedení základního vyšetření, zhodnocení výsledků zjištěného zdravotního stavu, diferenciálně diagnostickou a posudkovou rozvahu, popřípadě též vyžádání odborných vyšetření a jejich zhodnocení, provedení záznamu do zdravotnické dokumentace, zpracování lékařského posudku a zajištění jeho předání oprávněným osobám a související administrativní činnost.

 
Náročnost práceMinimální čas potřebný na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení
Poradenství a dohledNízká (práce zařazená do kategorie první).8 min
Poradenství a dohledStřední (práce zařazená do druhé kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy5)).15 min
Poradenství a dohledVysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté).30 min.
 

Čas potřebný k provedení dohledu a poradenství podle § 2 odst. 1 písm. b) a c) lze zvýšit zejména při zohlednění velikosti a umístění jednotlivých pracovišť zaměstnavatele, charakteru rizika, počtu žáků nebo studentů účastnících se na praktickém vyučování nebo praktické přípravě na pracovištích zaměstnavatele nebo osob se zdravotním postižením.

 

Jedním pracovním místem pro účely stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu se rozumí jedna pracovní pozice v jedné pracovní směně.

 

Při směnném provozu je pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu určující pracovní směna s nejvyšším počtem pracovních míst. Jsou-li v dalších pracovních směnách pracovní místa na jiných pracovních pozicích, než jsou v určující pracovní směně, zohlední se při stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas i pro tato pracovní místa.

 

Je-li počet pracovních míst nižší než 10, použije se pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas určený nejméně pro 5 pracovních míst při nízké a střední náročnosti práce a pro 10 pracovních míst při vysoké náročnosti práce.

 

Při stanovení celkové doby potřebné k provádění pracovnělékařských služeb se nezohledňuje účast poskytovatele pracovnělékařských služeb při jednorázových expertízách a měření rizikových faktorů pracovních podmínek, prováděnými držiteli osvědčení o akreditaci vydaného podle zákona o technických požadavcích na výrobky nebo držiteli autorizace14).

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

 

Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky

 

Vysvětlení některých pojmů a použitých zkratek

 

ALP: alkalická fosfatáza

 

ALT: alaninaminotransferáza

 

AST: asparátaminotransferáza

 

CRP: C reaktivní protein

 

EKG: elektrokardiogram

 

FW: sedimentace erytrocytů

 

GMT (GGT): gama-glutamyl transferáza

 

KO + dif.: krevní obraz a diferenciální rozpočet

 

kreatinin, cholesterol, triglyceridy, bilirubin: hodnoty v krvi

 

Alfa1 mikroglobuliny: v moči pro stanovení tubulárních poruch

 

PEL: přípustný expoziční limit

 

PSA: prostatický specifický antigen

 

RTG hrudníku: radiodiagnostické vyšetření hrudních orgánů ne starší, než 3 měsíců, u expozice karcinogenům ne starší, než 1 měsíc

 

Spirometrie: spirometrické vyšetření minimálně parametrů FVC, FEV1, FEV% se záznamem křivky průtok - objem

 

NDT - nedestruktivní zkoušení

 

Prognosticky závažné nemoci: prognosticky závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které vylučují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek nebo u kterých to lze vzhledem ke zřejmému pokračujícímu nepříznivému vývoji zdravotního stavu důvodně předpokládat.

 

Závažné nemoci: závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které omezují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek.

 

Zdravotní náročnost vykonávané práce: zdravotní náročností vykonávané práce se rozumí kvalifikovaný odhad zátěže organizmu při výkonu práce zohledňující rizikové faktory pracovních podmínek a jejich míru a riziko ohrožení zdraví zaměstnance nebo jiných osob, včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů.

 

C - Karcinogeny: látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2 podle právního předpisu upravujícího chemické látky15) nebo jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16); prach tvrdých dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a cytostatika, pokud jsou ve směsi léčivých přípravků přítomny látky, které jsou považovány za karcinogeny, pokud již nejsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B.

 

M - Mutageny: látky klasifikované jako mutageny kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako mutageny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).

 

R - Látky toxické pro reprodukci: látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).

 

I. Rizikové faktory pracovních podmínek

 

1. CHEMICKÉ FAKTORY (obecně)

 

1.1. Práce s chemickými látkami

 

Poznámka: Jde o obecný postup pro chemické látky. Hodnotí se vždy účinky všech chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec v pracovním prostředí při výkonu práce exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečné vlastnosti, které každá jednotlivá látka má, a současně riziko, které při práci posuzované osoby vzniká.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,

 

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná přecitlivělost v anamnéze na látky vyskytující se při posuzované práci.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,

 

2. kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy,

 

3. závažné poruchy kognitivních funkcí a smyslového vnímání.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látkám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice a povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látám, močový sediment, alfa1 mikroglobuliny v moči a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice, povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu s přihlédnutím k výsledkům biologických expozičních testů (BET)

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: u látek s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním a u látek s fibrogenním účinkem na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

1.2. Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prekancerózy nebo zhoubné nádory; pokud je riziko dané práce výrazné a prekanceróza nebo prodělaný zhoubný nádor postihl orgán nebo systém, který může být daným karcinogenem též postižen,

 

2. těžká imunodeficience nebo léčba oslabující výrazně imunitní systém.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické kožní nemoci,

 

2. nemoci mízních uzlin, jater, sleziny,

 

3. přetrvávající jednoznačně patologické nálezy orgánů nebo systémů, který může být daným karcinogenem též postižen.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

1.3. Látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

těhotenství, pokud není k práci zaměstnankyně podle lékařského posudku zdravotně způsobilá, nebo jde o práci zakázanou těhotným17).

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. opakované spontánní aborty,

 

2. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,

 

3. období plánovaného těhotenství.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2. CHEMICKÉ FAKTORY (vybrané)

 

2.1. Olovo a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné anémie, všechny závažné typy porfyrických nemocí,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. těžké prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické anémie,

 

2. známky zvýšené expozice olovu,

 

3. chronické nemoci nervového systému,

 

4. chronické nemoci jater a ledvin,

 

5. chronické nemoci gastrointestinálního systému,

 

6. závažné endokrinní nemoci,

 

7. opakované spontánní aborty,

 

8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin, plumbémie; při vyšetření plumbémie se postupuje se podle právního předpisu, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci18)

 

Mimořádná prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif. + retikulocyty, kreatinin, plumbémie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky včetně vyšetření plumbémie

 

Následné prohlídky: 0

 

2.2. Rtuť a její sloučeniny

 

2.2.1. Kovová rtuť a její anorganické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

4. prognosticky závažné nemoci ledvin.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci nervového systému,

 

2. závažné duševní nemoci včetně neurastenického syndromu,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

4. chronické nemoci ledvin,

 

5. poruchy funkce štítné žlázy,

 

6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice parám kovové rtuti,

 

7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí parám kovové rtuti,

 

8. závažné stomatitis.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.2.2. Organické sloučeniny rtuti

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému u alkylsloučenin rtuti,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci ledvin,

 

2. chronické nemoci nervového systému a omezení zorného pole u alkylsloučenin rtuti,

 

3. závažné duševní nemoci,

 

4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

5. ekzémové nemoci a závažné dermatózy.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.3. Arzén a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,

 

3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,

 

4. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

 

5. prekancerózy a karcinomy kůže,

 

6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

7. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci nervového systému,

 

2. poruchy krvetvorby,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. chronické nemoci dýchacího systému,

 

5. obliterující nemoci cév,

 

6. chronické nemoci jater a ledvin,

 

7. chronické nemoci gastrointestinálního systému,

 

8. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

9. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám arzénu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

10. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT.

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice RTG hrudníku a ultrasonografie břicha a dále 1x za dva roky

 

Lhůty prohlídek: 1x za 1/2 roku u kategorie 4 nebo 1x za rok u kategorie 3

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.4. Antimon a jeho sloučeniny

 

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

2. prognosticky závažné nemoci gastrointestinálního systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci srdce,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. chronická anémie při práci s hydridem antimonu SbH3,

 

5. chronické nemoci gastrointestinálního systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie; KO + dif. při práci s hydridem antimonu SbH3, po 6 letech expozice navíc 1x za 4 roky RTG hrudníku

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

 

Následné prohlídky: 0

 

2.5. Beryllium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C)

 

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů v oblasti dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci dýchacího systému,

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku poprvé za 6 let od začátku expozice a dále 1x za 2 roky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.6. Kadmium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C, M a R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater,

 

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci ledvin a jater,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. nemoci prostaty,

 

4. závažné porucha metabolizmu kalcia, fosforu a vitaminu D, osteoporóza,

 

5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,

 

6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám kadmia, které jsou toxické pro reprodukci,

 

7. anosmie.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin, alfa1 mikroglobuliny, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, po 10 letech expozice navíc 1x za 2 roky RTG hrudníku a PSA u mužů

 

Lhůty prohlídek: 1x za 2 roky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.7. Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

 

Poznámka: Do této skupiny expozic chrómu nepatří mechanické opracovávání legované oceli.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, například prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,

 

2. těžké chronické kožní nemoci, včetně prekanceróz a karcinomů kůže,

 

3. perzistující nedostatečně kontrolované astma bronchiale.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. alergické nemoci kůže a dýchacího systému,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

5. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám chrómu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

6. anosmie.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, ORL vyšetření s rinoskopií, po 10 letech expozice poprvé i RTG hrudníku, dále každé 2 roky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici CrVI 1x za 2 roky

 

2.8. Mangan a jeho sloučeniny

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

5. prognosticky závažné nemoci jater.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci nervového systému,

 

2. závažné duševní nemoci,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

4. chronické nemoci dýchacího systému,

 

5. chronické nemoci jater.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prašné expozice sloučeninám manganu

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následná prohlídka: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici za 2 roky a za 4 roky po ukončení expozice se zaměřením na možnost rozvoje parkinsonského syndromu

 

2.9. Nikl a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, prekancerózy a stavy po terapii nádorových nemocí v těchto lokalizacích.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému včetně nemocí sliznice nosní a vedlejších dutin nosních,

 

2. chronické kožní nemoci,

 

3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám niklu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

5. alergické nemoci kůže a dýchacích cest.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie a RTG hrudníku. U sloučenin niklu s karcinogenními účinky navíc močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

U sloučenin niklu s karcinogenními účinky také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky a spirometrie po skončení nejméně pětileté expozici těm sloučeninám niklu, které mají karcinogenní účinek, 1x za 2 roky

 

2.10. Fosfor a jeho sloučeniny

 

2.10.1. Fosfor bílý

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

 

2. prognosticky závažné nemoci kostí (osteomyelitis a osteoporóza),

 

3. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné nemoci kostí,

 

3. závažné krvácivé stavy,

 

4. chronické kožní nemoci,

 

5. chronické nemoci dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin

 

Lhůta prohlídky: 1x za rok

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.10.2. Fosfor a jeho anorganické sloučeniny, například (ortho) fosforečnan vápenatý,amonný, sodný, draselný, zinečnatý

 

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.10.3. Organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty - OF a trikrezylfosfát-TKP a další se zvláštním zřetelem na R, pokud některá sloučenina je takto klasifikována)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % referenční hodnoty,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

 

4. astma bronchiale,

 

5. prognosticky závažné poruchy a poruchy chování,

 

6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci nervového systému,

 

2. chronické nemoci jater a ledvin,

 

3. chronické nemoci dýchacího systému,

 

4. ekzémová nemoci, chronické nemoci kůže,

 

5. závažné poruchy a poruchy chování,

 

6. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

7. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

8. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm organickým sloučeninám fosforu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

9. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30 % proti bazální hodnotě, a to po dobu nejméně 2 měsíců.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi (základní hodnota), spirometrie

 

Periodická prohlídka - základní vyšetření, ALT, GMT, podle závažnosti expozice 1 až 3x za rok, nejméně však 1x během práce stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky se zaměřením na periferní nervový systém (opožděný efekt)

 

Následné prohlídky: 0

 

2.11. Vanad a jeho sloučeniny

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. perzistující středně těžké astma bronchiale a závažné nemoci dýchacího systému,

 

2. závažné zánětlivé oční nemoci,

 

3. prognosticky závažné nemoci ledvin.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. alergické nemoci,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. chronické zánětlivé oční nemoci,

 

5. chronické nemoci ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.12. Fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na sloučeniny, které jsou C, M a R)

 

Poznámka: Nevztahuje se na freony.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),

 

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci spojené s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza),

 

2. Morbus Bechtěrev, ankylózy páteře a velkých kloubů, prodělaná tuberkulóza kostí,

 

3. chronické nemoci dýchacího systému,

 

4. chronické nemoci ledvin,

 

5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,

 

6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám fluoru, které jsou toxické pro reprodukci,

 

7. závažné nemoci myokardu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.13. Chlór a jeho anorganické sloučeniny (například chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá)

 

Poznámka: Do této skupiny se nezařazuje chlorid sodný, chlorid draselný a další chloridy, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,

 

2. chronické zánětlivé oční nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.14. Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (například bróm, brómované uhlovodíky - monobromomethan, 1,2, dibromethan, bromoform, dibromomethan, jód)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin se známkami aktivity procesu.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. závažné alergické nemoci,

 

3. chronické nemoci kožní,

 

4. chronické nemoci nervového systému,

 

5. chronické nemoci jater a ledvin u hepatotoxických nebo nefrotoxických bromovaných uhlovodíků,

 

6. porucha funkce štítné žlázy u jódu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT, alfa1 mikroglobuliny

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.15. Zinek a jeho sloučeniny, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro člověka

 

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici. Sloučeniny zinku nebezpečné pro člověka se posuzují například podle položek 2.7, 2.25, 2.47, 2.53 a 7.2.1

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření,

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.16. Měď a její sloučeniny

 

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. závažné alergické nemoci,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. závažné nemoci jater.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.17. Oxid uhelnatý u prací zařazených do kategorie 4 (se zvláštním zřetelem na R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

4. prognosticky závažné anémie.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

4. chronická anémie,

 

5. závažné nemoci kardiovaskulárního systému včetně ischemické choroby srdeční,

 

6. opakované spontánní aborty,

 

7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,

 

8. hypertensní nemoc s orgánovým postižením.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif.

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif.

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.18. Oxidy dusíku a ozón

 

Poznámka: Nevztahuje se na oxid dusný (rajský plyn).

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému, včetně alergických,

 

2. chronické konjunktivitidy.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.19. Oxidy síry

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické konjunktivitidy.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.20. Kyanovodík a kyanidy

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost,

 

4. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci nervového systému,

 

2. závažné duševní poruchy,

 

3. alkoholová a drogová závislost v anamnéze

 

4. chronická anémie,

 

5. chronické nemoci dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.21. Izokyanáty bez ohledu na kategorii práce

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prokázaná přecitlivělost na některý z izokyanátů,

 

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, včetně alergických.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. alergické kožní nemoci,

 

3. závažné kardiální nemoci s levostrannou dekompenzací.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Lhůty prohlídek: poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu práce s izokyanáty, dále 1x za 1 rok

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.22. Fosgen

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. alergické nemoci dýchacích cest.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.23. Borany (hydridy boru - například diboran, pentaboran, dekaboran)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci jater a ledvin,

 

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

3. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. závažné oční nemoci (například nemoci rohovky),

 

4. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.24. Sirouhlík

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

4. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci centrálního nebo periferního nervového systému,

 

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

 

5. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční vyšetření

 

Lhůty prohlídek: první za 6 měsíců, další 1x ročně

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.25. Sirovodík a sulfidy (sirníky)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické zánětlivé oční nemoci,

 

3. chronické nemoci nervového systému,

 

4. závažné kardiovaskulární nemoci, včetně závažných anémií,

 

5. chronické kožní nemoci,

 

6. porucha čichu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.26. Amoniak a ty hydroxidy, které představují riziko při inhalační expozici

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.27. Halogenované uhlovodíky

 

2.27.1. Trichlorethylen a tetrachlorethylen (= perchlorethylen) (se zvláštním zřetelem na C u té z nich, která je takto klasifikována)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně těžšího neurastenického syndromu,

 

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

4. závažné chronické nemoci jater nebo ledvin.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci nervového systému,

 

2. chronické nemoci jater nebo ledvin,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

4. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u té látky, která je klasifikována jako karcinogen, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.27.2. Methylchlorid (= monochlormethan)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,

 

3. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

4. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické nemoci jater nebo ledvin,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie; první prohlídka za 3 - 9 měsíců

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.27.3. Tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (=methylenchlorid), 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan (se zvláštním zřetelem na C u těch, které jsou karcinogenem)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

 

6. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.27.4. Vinylchlorid (= chlorethen) (se zvláštním zřetelem na C)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažný Raynaudův fenomén jakékoliv etiologie,

 

3. závažné nemoci nervového systému,

 

4. závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci jater a ledvin,

 

2. chronické kožní nemoci,

 

3. závažné nemoci nervového systému,

 

4. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

5. alkoholová nebo drogová závislost,

 

6. poruchy krvetvorby.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT,

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT a GMT, po více než desetileté práci v riziku i vodní chladový test a prstová pletyzmografie

 

Mimořádná prohlídka (po vyšší expozici): základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, bilirubin, kreatinin

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, bez chladového testu a prstové pletysmografie, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.28. Uhlovodíky

 

2.28.1. Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (například různé druhy benzínů, solventních naft a petrolejů)

 

Poznámka: Pokud tyto látky obsahují nadlimitní množství benzenu nebo 1,3-butadienu a jsou proto klasifikovány jako karcinogeny nebo mutageny, posuzují se podle položky 1.2 nebo 2.28.2.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci nervového systému,

 

2. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.28.2. 1,3-butadien (buta-1,3dien) (se zvláštním zřetelem na C a M)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. poruchy krvetvorby,

 

2. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT.

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.29. Alkoholy

 

2.29.1. Alkoholy (například ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol (iso-propanol), butanol,cyklohexanol)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému,

 

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci nervového sytému,

 

2. závažné vestibulární poruchy,

 

3. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetřen

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.29.2. Methanol

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému, včetně poruchy zrakového nervu,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. závažné vestibulární poruchy.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, oční vyšetření včetně barvocitu

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření včetně barvocitu

 

Následné prohlídky: 0

 

2.30. Glykoly (ethylenglykol, diethylenglykol, hexylenglykol, 1,4 butanediol)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci ledvin a jater,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci ledvin a jater,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, ALT, GMT

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.31. Étery

 

2.31.1. Étery (kromě halogenovaných a glykoléterů) (například dimethyleter,methylethyleter, diethyleter (ether), diisopropylether

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová a drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické nemoci jater a ledvin,

 

3. závažné nemoci nervového systému,

 

4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

5. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT a kreatinin

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.31.2. Glykolethery a glykoletheracetáty (například ethoxyethanol, 2-ethoxyethylacetát, 2-methoxyethanol, 2-methoxyethylacetát, 2-butoxyethanol ;2-butoxyethylacetát)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné nemoci hematopoetického systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci nervového systému,

 

2. závažné nemoci hematopoetického systému,

 

3. chronické nemoci ledvin,

 

4. kožní nemoci,

 

5. chronické nemoci dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif.

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.32. Aldehydy

 

2.32.1. Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (například acetaldehyd, butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd, metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické oční zánětlivé nemoci,

 

2. ekzémové nemoci a další chronické kožní nemoci,

 

3. alergické nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření po nejméně desetileté expozici ORL vyšetření s rinoskopií

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.32.2. Aromatické a heterocyklické aldehydy (například 2-furaldehyd (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické kožní nemoci, včetně alergických,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,

 

4. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým a heterocyklickým aldehydům, které jsou toxické pro reprodukci,

 

5. závažné chronické oční zánětlivé nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.33. Akrylonitril a jiné nitrily (například acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril) (se zvláštním zřetelem na C)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a dále prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů u akrylonitrilu,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

5. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, ALT, GMT a kreatinin

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky u těch látek, které jsou klasifikovány jako karcinogeny, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.34. Alifatické nitroderiváty (například nitromethan, trinitromethan, tetranitromethan, nitroethan, nitropropan)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. prokázaná současná alkoholová nebo jiná drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. alkoholová nebo jiná drogová závislost v anamnéze,

 

5. chronické nemoci dýchacího systému,

 

6. závažné kardiovaskulární nemoci,

 

7. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.35. Alifatické amidy (například akrylamid a dimethylformamid) (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány jako C, M a R)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,

 

2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému,

 

2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

4. chronické oční zánětlivé nemoci,

 

5. chronické kožní nemoci,

 

6. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci,

 

7. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm alifatickým amidům, které jsou toxické pro reprodukci.

 

8. nemoci jater.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, u akrylamidu amyláza v krvi

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.36. Benzen (se zvláštním zřetelem na C a M)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné poruchy krvetvorby včetně malignit, prekanceróz a stavů po terapii onkologických nemocí,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné poruchy krvetvorby,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně výraznějšího neurastenického syndromu,

 

4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

 

5. chronické kožní nemoci,

 

6. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky u expozice překračující koncentraci 3 mg.m-3 po dobu nejméně 6 měsíců v intervalu 1x za 2 roky

 

2.37. Homology benzenu (například toluen, xylen, ethylbenzen, trimethylbenzeny,kumen (isopropylbenzen))

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci nervového systému,

 

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,

 

4. chronické kožní nemoci,

 

5. chronické nemoci jater a ledvin,

 

6. závažné nemoci kardiovaskulárního systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.38. Naftalen a jeho homology (například methylnaftalen, tetralin, dekalin)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. nemoci hematopoetického systému a prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické kožní nemoci,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. závažné chronické oční nemoci, včetně katarakty,

 

4. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, ALT, GMT

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.39. Styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid (se zvláštním zřetelem na C a M, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. u styrenoxidu prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému a prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

 

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. chronické kožní nemoci,

 

5. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie u styrenoxidu

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.40. Fenol a jeho homology (například krezol, katechol, resorcinol, hydrochinon) nebo halogenované deriváty (pentachlorfenol)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

3. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

4. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie pouze při předpokládané inhalační expozici

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, spirometrie u prací s významnou inhalační expozicí

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.41. Aromatické nitro sloučeniny (například nitrobenzen, nitrotolueny, dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen) (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. prognosticky závažné poruchy krvetvorby,

 

3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

5. prognosticky závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,

 

6. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné poruchy kardiovaskulárního systému včetně poruch krvetvorby,

 

3. závažné nemoci nervového systému,

 

4. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

5. závažné chronické nemoci močového měchýře a močových cest,

 

6. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,

 

7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,

 

8. chronické kožní nemoci,

 

9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

 

10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým nitrosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

 

11. zákaly oční čočky u trinitrotoluenu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT, u trinitrotoluenu také oční vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, KO + dif., ALT, GMT u trinitrotoluenu navíc oční vyšetření 1x za 3 roky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření u trinitritoluenu.

 

Následné prohlídky: u o-toluidinu vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.42. Aromatické amino sloučeniny (například anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli, o-toluidin (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů jater, ledvin a močových cest,

 

2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

3. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

5. prokázaná současná alkoholová a jiná drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné nemoci nervového systému,

 

3. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze,

 

5. chronické nemoci močového měchýře a močových cest,

 

6. chronické anémie a poruchy hemoglobinu,

 

7. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy,

 

8. chronické kožní nemoci,

 

9. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

 

10. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm aromatickým aminosloučeninám, které jsou toxické pro reprodukci,

 

11. závažné alergické nemoci.

 

Vstupní prohlídka: u expozice anilínu - základní vyšetření, karcinogenní aromatické aminy: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, ALT, GMT. U karcinogenních aromatických aminů: chemické vyšetření moče a močového sedimentu 2x za rok

 

Mimořádné prohlídky: v rozsahu periodické prohlídky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: u karcinogenních aromatických aminů vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.43. Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (například 2,3,7,8-TCDD) a dibenzofurany (se zvláštním zřetelem na C)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. zhoubná nemoci i po terapii,

 

2. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. nekorigované poruchy lipidového metabolismu,

 

2. prekancerózy,

 

3. všechny druhy porfyrických nemocí,

 

4. závažné poruchy imunity,

 

5. závažné chronické kožní nemoci,

 

6. závažné nemoci nervového systému,

 

7. závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

8. závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., EKG

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, glykémie, cholesterol, triglyceridy, u 2,3,7,8-TCDD močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif.

 

Lhůty prohlídek: u 2,3,7,8-TCDD 1x za 2 roky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: u 2,3,7,8-TCDD vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.44. Polycyklické aromatické uhlovodíky (například benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, dibenzo(a,h) anthracen, chrysen, benzo(e)pyren) (se zvláštním zřetelem na C)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. závažné onkologické nemoci, prekancerózy a stavy po prodělaných onkologických nemocích,

 

2. prognosticky závažné chronické nemoci jater, ledvin a plic,

 

3. prognosticky závažné imunodeficience.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. závažné chronické kožní nemoci,

 

3. chronické nemoci jater a ledvin,

 

4. závažné imunodeficience.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, RTG hrudníku 1x za 2 roky, poprvé po 10 letech expozice

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky nejméně po pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.45. Syntetické pyretroidy (například permethrin, cypermethrin, tetramethrin, deltamethrin)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. prognosticky závažné nemoci nervového systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. závažné chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.46. Dipyridily (diquat, paraquat)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. závažné chronické nemoci kůže s poruchou integrity kůže.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci jater a ledvin,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, AST, ALT, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, ALT, AST, GMT, kreatinin, u paraquatu spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.47. Karbamátové insekticidy (například inhibitory AChE - aldicarb, carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb) (se zvláštním zřetelem na C, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % dolní hranice referenčních mezí,

 

2. prognosticky závažné nemoci centrálního i periferního nervového systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické nemoci jater a ledvin,

 

3. chronické nemoci kůže,

 

4. pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30% oproti hodnotě zjištěné před expozicí, a to po dobu nejméně 2 měsíců.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, AST, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

 

Mimořádná prohlídka: před zahájením sezónní expozice, v průběhu expozice a po jejím ukončení v rozsahu stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.48. Sloučeniny kovů platinové skupiny (platina, osmium)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné alergické nemoci.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. alergické a chronické nemoci kůže a dýchacího systému, prokázaná senzibilizace na platinu,

 

2. významné poruchy krvetvorby,

 

3. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u kyseliny osmičelé kreatinin a KO + dif.

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.49. Thalium a jeho sloučeniny

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. závažné kardiovaskulární nemoci,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. závažné endokrinní nemoci,

 

5. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.50. Baryum a jeho rozpustné sloučeniny

 

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci nervového systému,

 

2. závažné kardiovaskulární nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.51. Sloučeniny cínu (se zvláštním zřetelem na R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci)

 

Poznámka: Vztahuje se pouze na inhalační expozici.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. závažné poruchy krvetvorby (chlorid cínatý),

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. závažné nemoci nervového systému u organických sloučenin cínu,

 

5. opakované spontánní aborty u vysoké expozice těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

6. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí, jestliže jde o práce s vysokou expozicí těm sloučeninám cínu, které jsou toxické pro reprodukci,

 

7. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u chloridu cínatého i KO

 

Periodická prohlídka: v rozsahu vstupní prohlídky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.52. Sloučeniny selenu a teluru

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

Nejsou známy.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické kožní nemoci,

 

3. závažné nemoci nervového systému,

 

4. chronické nemoci jater a ledvin,

 

5. anosmie.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.53. Uran a jeho sloučeniny

 

Poznámka : Podle typu expozice (například těžba uranu) viz event. také 6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné chronické nemoci jater a ledvin.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. poruchy krvetvorby.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin nebo N-acetylglukosaminidáza v moči

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, spirometrie, alfa1 mikroglobulin v moči, u nerozpustných sloučenin uranu RTG hrudníku u osob po 10 a více letech od začátku expozice

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0 nebo u nerozpustných sloučenin uranu podle charakteru expozice vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po více než pětileté expozici 1x za 2 roky, RTG hrudníku individuálně zvážit

 

2.54. Estery kyseliny dusičné (například nitroglycerin, dinitroglykol, pentrit, propylenglykoldinitrat,)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

 

2. dekompenzovaný diabetes mellitus,

 

3. záchvatovité a kolapsové stavy,

 

4. prokázaná porucha glukózo-6-P-dehydrogenázy.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. těžší poruchy metabolismu lipidů,

 

2. anémie,

 

3. nemoci kardiovaskulárního systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, zátěžové EKG po 50 letech

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.55. Anorganické a organické kyseliny

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné chronické nemoci dýchacího systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické kožní nemoci, jestliže vedle inhalační expozice je i riziko místního dráždivého nebo leptavého účinku.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2.56. Ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan; chlórmethyloxiran) (se zvláštním zřetelem na C a M)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. zhoubné nemoci i po prodělané léčbě,

 

2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci nervového systému,

 

2. prekancerózy,

 

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

4. závažné poruchy krvetvorby,

 

5. chronické nemoci jater a ledvin,

 

6. závažné chronické kožní nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

 

Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po skončení nejméně pětileté expozice

 

2.57. Halogenované alkylethery a arylethery (například bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether) (se zvláštním zřetelem na C)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. zhoubná nemoci i po prodělané léčbě,

 

2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické kožní nemoci,

 

3. chronické nemoci jater a ledvin.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, RTG hrudníku poprvé po 10 letech expozice

 

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

2.58. Cytostatika (se zvláštním zřetelem na C)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. zhoubné nemoci v léčbě,

 

2. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné alergické nemoci,

 

2. zhoubné nemoci v anamnéze a prekancerózy,

 

3. chronické kožní nemoci,

 

4. chronické nemoci jater a ledvin,

 

5. závažné nemoci hematopoetického systému,

 

6. závažné chronické nemoci urogenitálního systému,

 

7. poruchy fertility,

 

8. postižení imunitního systému, léčba oslabující imunitní systém.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT, kreatinin

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a AST, ALT, GMT

 

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

3. FYZIKÁLNÍ FAKTORY

 

3.1. Ionizující záření

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí,

 

2. nositelé odkryté chromozomové odchylky (například typu Nijmegen syndrom), která je spojena se zvýšeným rizikem radiogenních malignit,

 

3. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,

 

4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,

 

5. závažné poruchy krvetvorby,

 

6. nemoci spojené se stavy bezvědomí,

 

7. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

8. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

9. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické kožní nemoci,

 

2. chronická anémie,

 

3. katarakta,

 

4. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy,

 

5. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením.

 

Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP

 

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní změny nebo oční zákaly, nebo u nichž bylo během práce zjištěno významné překročení přípustných dávek na oční čočku nebo na kůži, popřípadě na kostní dřeň, prohlídky zaměřené na možná poškození uvedených orgánů 1x za 1 - 2 roky od skončení expozice v rozsahu výstupní prohlídky

 

3.2. Elektromagnetické záření, včetně laserů

 

Kontraindikace:

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci centrálního nervového systému,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. závažné kardiovaskulární nemoci, implantovaný kardiostimulátor či obdobný přístroj,

 

4. těhotenství, poruchy fertility a spermiogeneze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

3.3. Tepelná zátěž

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy,

 

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. závažné poruchy termoregulace.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci oběhové soustavy,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. endokrinní nemoci, závažná obezita,

 

4. chronické nemoci ledvin,

 

5. poruchy termoregulace.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie EKG, od 50 let věku zátěžové EKG

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

3.4. Tepelné záření, které může způsobit zákal čočky

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

katarakta.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické zánětlivé nemoci zevního oka.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

3.5. Hluk

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné poruchy sluchu.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné poruchy sluchu,

 

2. chronické záněty středouší,

 

3. neurotizující ušní šelesty,

 

4. chronické neurózy.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie; ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších jak 20 % podle Fowlera zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné progrese ztráty sluchu

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

3.6. Atmosférický přetlak

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,

 

2. spontánní pneumotorax v anamnéze,

 

3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,

 

4. glaukom,

 

5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,

 

6. epilepsie u potápěčů a kesonářů,

 

7. klaustrofobie,

 

8. těhotenství.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. obezita,

 

2. nízký stupeň fyzické zdatnosti, netrénovanost,

 

3. závažné poruchy zrakové ostrosti,

 

4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,

 

5. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,

 

6. antikoagulační a antitrombotická léčba,

 

7. chronické infekční nemoci,

 

8. chronické kožní nemoci významného rozsahu nebo lokalizace,

 

9. inteligenční kvocient pod 90, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, zátěžové EKG, RTG hrudníku

 

Periodické prohlídky: vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku a bez zátěžového EKG

 

Lhůty prohlídek: 1x za 1 rok

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

3.7. Atmosférický podtlak (hypobarie)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,

 

2. spontánní pneumotorax v anamnéze,

 

3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,

 

4. glaukom,

 

5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,

 

6. klaustrofobie,

 

7. těhotenství,

 

8. plicní hypertenze.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, zvláště hypertonická choroba a poruchy periferní cirkulace,

 

2. závažné nemoci CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,

 

3. závažné poruchy zrakové ostrosti,

 

4. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,

 

5. chronické infekční nemoci,

 

6. inteligenční kvocient pod 90, závažné duševní nemoci, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku

 

Lhůty prohlídek: 1x za 1 rok

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

3.8. Vibrace s přenosem na horní končetiny

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. Raynaudův syndrom,

 

2. prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,

 

3. závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,

 

4. uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nadměrného a jednostranného přetěžování.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. abnormální EMG nález na horních končetinách,

 

2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,

 

3. Dupuytrenova kontraktům,

 

4. chronické zánětlivé nemoci rukou,

 

5. stavy po těžších omrzlinách rukou,

 

6. nemoci spojené s poruchou viskozity krve (polyglobulie, makroglobulinémie),

 

7. závažné kardiovaskulární nemoci.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

 

Následné prohlídky: 0

 

3.9. Celkové vibrace a vibrace přenášené zvláštním způsobem

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné degenerativní a zánětlivá nemoci pohybového a podpůrného systému,

 

2. chronické nemoci trávicího ústroji,

 

3. arteriální poruchy prokrvení nohou.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

3.10. Chladová zátěž

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. závažné nemoci oběhové soustavy,

 

2. chladová alergie,

 

3. závažné nemoci dýchacího systému,

 

4. závažné porucha termoregulace.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci oběhové soustavy,

 

2. závažné endokrinní nemoci,

 

3. chronické nemoci dýchacího systému,

 

4. chronické nemoci ledvin a močových cest,

 

5. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového systému,

 

6. porucha prokrvení končetin,

 

7. závažné chronické gynekologické zánětlivé nemoci,

 

8. porucha termoregulace.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, od 50 let věku zátěžové EKG, chladový test a prstová pletysmografie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG chladový test a prstová pletysmografie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

4. FAKTORY FYZICKÉ ZÁTĚŽE19)

 

4.1. Celková fyzická zátěž

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulární soustavy,

 

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

3. prognosticky závažné endokrinní nemoci,

 

4. prognosticky závažné nemoci pohybového a podpůrného systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. závažné endokrinní nemoci,

 

4. závažné nemoci ledvin,

 

5. chronické nemoci jater,

 

6. závažné poruchy termoregulace,

 

7. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

4.2. Nepřijatelné pracovní polohy

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému,

 

2. závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: 0

 

4.3. Lokální svalová zátěž končetin

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,

 

2. závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,

 

3. uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nadměrného a jednostranného přetěžování.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. abnormální EMG nález na horních končetinách,

 

2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,

 

3. chronické zánětlivé a degenerativní nemoci pohybového systému,

 

4. závažnější poúrazové a pooperační stavy.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

 

Následné prohlídky: 0

 

5. FAKTORY PSYCHOSENZORICKÉ ZÁTĚŽE19)

 

5.1. Zraková zátěž

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné nekorigovatelné poruchy zraku.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

závažné poruchy zraku.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

 

Mimořádná prohlídka: oční vyšetření; u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) se provede pouze orientační oční vyšetření, včetně vyšetření barvocitu

 

Lhůty prohlídek : u vizuálního zkoušení metodou NDT (defektoskopie) 1x za 1 rok

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

5.2. Psychická zátěž

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. prokázaná současná drogová a alkoholová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. závažné psychosomatické nemoci,

 

3. záchvatovité stavy a opakované kolapsové stavy,

 

4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,

 

5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

6. ŠKODLIVINY PŮSOBÍCÍ PROFESIONÁLNÍ NEMOCI DÝCHACÍCH CEST, PLIC, POHRUDNICE A POBŘIŠNICE19)

 

6.1. Prach s fibrogenním účinkem, možným fibrogenním a karcinogenním účinkem

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),

 

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,

 

4. chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,

 

5. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,

 

6. závažné nemoci oběhové soustavy,

 

7. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,

 

8. u expozice volnému oxidu křemičitému (SiO2) prekancerózy v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení zhoubných tumorů respiračního systému,

 

9. splnění nejvyšší přípustné expozice fibrogennímu prachu.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

 

2. chronické nemoci kůže a spojivek.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici, dále 1x za 2 roky

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky od vyřazení z expozice po nejméně pětileté expozici, při práci s expozicí prachu s karcinogenním účinkem 1x za 2 roky bez ohledu na délku expozice

 

6.2. Prach s převážně nespecifickým účinkem

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

 

2. závažné alergické nemoci dýchacího systému,

 

3. chronické nemoci kůže a spojivek.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

6.3. Svařování elektrickým obloukem s ohledem na inhalační expozici

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. rozvinuté pneumokoniózy (i bez funkční poruchy),

 

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. prodělaná tuberkulóza plic s výjimkou primárního komplexu,

 

4. těžší deformity hrudníku omezující plicní ventilaci,

 

5. prekancerózy v oblasti dýchacího systému,

 

6. stavy po léčení tumorů respiračního systému.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,

 

2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a následně každé 4 roky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

6.4. Krátkodobé produkty přeměny radonu (s přihlédnutím k vlivu dlouhodobých produktů přeměny uran-radiové řady)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti kůže a dýchacích cest,

 

3. stavy po léčení tumorů respiračního systému,

 

4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,

 

5. nekorigované závažné poruchy krvetvorby,

 

6. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího a kardiovaskulárního systému,

 

2. závažné chronické nemoci kůže a spojivek,

 

3. stav po operaci bazaliomu a po léčbě zhoubných tumorů kůže,

 

4. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením včetně tumorů.

 

Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif., FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. a FW nebo CRP, spirometrie, RTG hrudníku poprvé po čtyřleté expozici a dále za 1x za 2 roky

 

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky po ukončení nejméně pětileté expozice v riziku

 

6.5. Koksárenské plyny a zplyňování uhlí

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. prekancerózy a maligní nemoci v oblasti dýchacího systému a stavy po léčení tumorů respiračního systému,

 

3. závažné chronické nemoci jater a ledvin a močových cest,

 

4. chronické kožní nemoci,

 

5. chronické zánětlivé oční nemoci,

 

6. závažné stavy imunodeficience.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému i bez funkční poruchy,

 

2. chronické kožní nemoci,

 

3. chronické nemoci jater a ledvin a močových cest.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, RTG hrudníku poprvé po 8 letech

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, RTG hrudníku

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po ukončení nejméně pětileté expozice 1x za 2 roky

 

6.6. Prachy tvrdých dřev (břízy, buku, bílého ořechu, dubu, habru, jasanu, javoru, jilmu, kaštanu, lípy, olše, ořešáku vlašského, platanu, švestky, topolu, třešně a dalších dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. závažné chronické nemoci dýchacích cest, zejména prekancerózy a maligní nemoci a stavy po léčení tumorů dýchacího systému,

 

2. alergické nemoci dýchacích cest.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické záněty nosních a paranazálních dutin,

 

3. chronické nemoci kůže a spojivek.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření s rinoskopií zrcátkem, po dovršení 45 let věku rinoskopem, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, včetně rinoskopie zrcátkem, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření rinoskopem, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

 

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

6.7. Alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu - vysokomolekulární, nízkomolekulární alergeny a látky vyvolávající exogenní alergickou alveolitidu

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. chronická obstrukce dýchacích cest,

 

2. prokázaná přecitlivělost na látku z pracovního prostředí,

 

3. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,

 

4. chronická bronchiální hyperreaktivita,

 

5. závažné chronické kožní nemoci, zvláště atopická a alergické dermatitida, kopřivka.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci dýchacího systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

6.8. Prach s převážně dráždivým účinkem - textilní, živočišný, rostlinný, pryskyřic, PVC a další látky obdobného účinku

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. chronická obstrukce dýchacích cest,

 

2. závažné chronické nemoci dýchacího systému, astma bronchiale a jiné alergické nemoci respiračního systému,

 

3. závažné chronické kožní nemoci.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci dýchacího systému,

 

2. chronické nemoci kůže a spojivek.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následná prohlídka: 0

 

7. FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ NEBO BIOLOGICKÉ FAKTORY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ KOŽNÍ NEMOCI

 

7.1. Faktory, které způsobují maligní nádory kůže (sluneční záření, umělé UV záření)

 

Poznámka: Ionizující záření viz 3.1., chemické látky viz oddíl 1. Chemické faktory.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prekancerózy, zhoubné nádory kůže i po vyléčení,

 

2. fotodermatózy,

 

3. fotosenzitivní kožní choroby,

 

4. fototyp I (pro expozici slunečnímu záření),

 

5. rosacea.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné kožní nemoci významného rozsahu a lokalizace,

 

2. další související kožní nemoci řádně zdokumentované,

 

3. fototyp II (pro expozici slunečnímu záření).

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: základní vyšetření po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 

7.2. Faktory, které způsobují kožní nemoci nenádorové povahy

 

7.2.1 Kontaktní alergeny a látky, které mohou vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, kontaktní iritancia a látky, které mohou dráždit kůži

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. kontaktní alergická dermatitida s prokázanou přecitlivělostí na konkrétní látku z daného pracovního prostředí,

 

2. prokázaná přecitlivělost na konkrétní látku z daného pracovního prostředí, a to i bez klinických známek nemoci.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci autoimunitní povahy,

 

2. chronický nebo recidivující ekzém jakékoliv etiologie.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u práce v rizikové kategorii 4 test kožní alkalirezistence

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídky: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: 0

 

7.2.2. Látky s převážně aknegenním účinkem typu chladících kapalin a řezných olejů s výjimkou látek v položce 2.43

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

prognosticky závažné formy akné s projevy na obličeji a končetinách.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické kožní nemoci,

 

2. těžší formy seborhoické dermatitidy,

 

3. těžší formy rosacei.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídky: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: 0

 

8. BIOLOGICKÉ FAKTORY

 

8.1. Tuberkulóza

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

imunodeficience specifické buněčné imunity.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu,

 

2. snížená obranyschopnost v důsledku podávání imunosupresiv, cytostatik, radiační terapie, dlouhodobého systémového podávání kortikosteroidů nebo antibiotik, biologická léčba.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., Quantiferon nebo Mantoux II, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif.

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, vždy RTG hrudníku

 

Následná prohlídka: za 6-12 měsíců po ukončení rizikové práce RTG hrudníku

 

8.2. Virové hepatitidy

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,

 

2. chronické nemoci jater.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, sérologie virových hepatitid-HBsAg, anti HBc total, anti HCV, kontrola povinného očkování proti VHB20)

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, anti HCV

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření anti HBc total, anti HCV

 

Následná prohlídka: 0

 

8.3. Syndrom získané imunodeficience (AIDS)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., sérologie AIDS (HIV)

 

Periodická prohlídky: základní vyšetření, KO + dif.

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, sérologie AIDS (HIV)

 

Následná prohlídka: za 3 měsíce po ukončení rizikové práce, individuálně zvážit sérologii AIDS (HIV)

 

8.4. Ostatní infekční nemoci

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, GMT

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW, KO + dif., ALT, GMT

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následná prohlídka: 0

 

8.5. Tropické infekční a parazitární nemoci

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

těžká imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

chronické nemoci oslabující obranyschopnost organizmu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif.

 

Periodická prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následná prohlídka: 0

 

II. Rizika ohrožení zdraví

 

1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob

 

Poznámka: Pro práce ve školství, při kterých je její součástí hlasová zátěž, platí i položka 12.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování.

 

2. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,

 

3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

2. Činnosti epidemiologicky závažné

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci

 

Nejsou známy.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. nosičství podle jiného právního předpisu,21) pokud cesta přenosu vylučuje bezpečný výkon činnosti epidemiologicky závažné,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost včetně závislosti v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

 

Následná prohlídka: 0

 

3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. vertigo,

 

2. záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku,

 

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. závažné nekorigovatelné poruchy zraku,

 

5. těžká nedoslýchavost,

 

6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. záchvatové a kolapsové stavy v anamnéze,

 

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. závažné poruchy zraku,

 

4. závažné poruchy sluchu,

 

5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,

 

6. funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin znesnadňující ovládání řídících prvků.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídky: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.

 

Následné prohlídky: 0

 

4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. alkoholová nebo drogová závislost,

 

3. opakované stavy poruchy vědomí,

 

4. závažné poruchy zraku,

 

5. závažné poruchy sluchu.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. záchvatovité a kolapsové stavy,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

4. závažné poruchy smyslových orgánů,

 

5. závažné nemoci pohybového systému a funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin, znesnadňující ovládání řídících prvků.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

 

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: 0

 

5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

 

Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

 

Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

 

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: 0

 

6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. záchvatovité a kolapsové stavy,

 

3. závažné nekorigovatelné poruchy smyslových orgánů,

 

4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

5. opakované stavy poruchy vědomí.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,

 

4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,

 

5. nemoci pohybového aparátu znemožňující ovládání strojů a zařízení.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

7. Nakládání s výbušninami22), opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. opakované stavy poruchy vědomí,

 

3. záchvatovité a kolapsové stavy,

 

4. závažné nekorigované poruchy smyslových orgánů,

 

5. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

3. záchvatovité a kolapsové stavy v anamnéze,

 

4. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,

 

5. chronické nemoci kardiovaskulárního systému,

 

6. závažné nemoci pohybového aparátu.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Lhůty prohlídek: při nakládání s výbušninami 1x za 2 roky

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

8. Práce v hlubinných dolech

 

Poznámka: Pro práci v hlubinných dolech, kde je riziko prachu oxidu křemičitého platí položka 6.1.

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné poruchy kognitivních a smyslových funkcí, které znemožňují bezpečný výkon práce v podzemí,

 

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování, které omezují bezpečný výkon práce v podzemí,

 

3. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí nebo jejich důvodná hrozba,

 

4. opakované závažné záchvatové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,

 

5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

 

6. klaustrofobie.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí v anamnéze nebo jejich důvodná hrozba,

 

2. závažné poruchy pohybového aparátu,

 

3. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému snižující fyzickou zdatnost,

 

4. závažná porucha termoregulace.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, RTG hrudníku

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG po 2 letech, RTG hrudníku - poprvé po 4 letech, následně vždy po 2 letech

 

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, RTG hrudníku

 

Následné prohlídky: 0

 

9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. vertigo jakékoliv etiologie,

 

2. opakované závažné záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,

 

3. nekorigovatelné poruchy zraku, závažné poruchy prostorového vidění,

 

4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

5. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. poruchy stability a rovnováhy,

 

2. nemoci s potenciálními stavy bezvědomí,

 

3. nekorigované poruchy zraku, porucha prostorového vidění a barvocitu,

 

4. nedoslýchavost znemožňující komunikaci a percepci výstražných zvukových signálů,

 

5. poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost,

 

6. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

7. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření a zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: 0

 

10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,

 

2. prognosticky závažné endokrinní nemoci,

 

3. závažné nemoci ledvin,

 

4. závažné nemoci jater,

 

5. závažné nemoci pohybového a podpůrného systému,

 

6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

7. nedoslýchavost znemožňující percepci výstražných signálů a zvuků,

 

8. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,

 

2. závažné poruchy zraku,

 

3. závažné endokrinní nemoci,

 

4. chronické nemoci ledvin,

 

5. chronické nemoci jater,

 

6. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému,

 

7. záchvatové a kolapsové stavy,

 

8. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zátěžové EKG, spirometrie

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do 50 let věku, po 50. roku věku 1x ročně

 

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následné prohlídky: 0

 

11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,

 

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,

 

3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

4. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,

 

2. chronické nemoci dýchacího systému,

 

3. závažné endokrinní nemoci,

 

4. závažné nemoci ledvin a jater

 

5. závažné poruchy termoregulace,

 

6. imunodeficience,

 

7. závažné duševní poruchy a poruchy chování.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif., AST, ALT ALP, bilirubin, kreatinin, glykémie, EKG, psychiatrické a psychologické vyšetření při výjezdu na dobu delší než 6 měsíců

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následná prohlídka: 0

 

12. Hlasová zátěž

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. těžká nedomykavost hlasivek,

 

2. těžká hyperkinetická dysfonie.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné chronické nemoci horních dýchacích cest a hlasivek,

 

2. papilomatóza hrtanu,

 

3. obrna n. recurrens,

 

4. fonastenie,

 

5. fibromy a jiné novotvary hlasivek,

 

6. těžká nedoslýchavost.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 

13. Noční práce

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. záchvatovité a kolapsové stavy,

 

2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,

 

4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. závažné poruchy zraku,

 

3. závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému,

 

4. závažné endokrinní nemoci,

 

5. drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze,

 

6. závažné poruchy spánkového rytmu,

 

7. závažné nemoci gastrointestinálního systému.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření

 

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 2 roky

 

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

 

Následná prohlídka: 0

 

14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména

 

1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,

 

3. opakované stavy poruchy vědomí.

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména

 

1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,

 

2. záchvatovité a kolapsové stavy,

 

3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,

 

4. závažné poruchy smyslových orgánů.

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

 

Následné prohlídky: 0

 
 

Poznámky pod čarou

 
 

1) Čl. 45 odst. 3 písm. a) a b), čl. 45 odst. 4, čl. 47 a čl. 49 směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Čl. 14 bod 1 přílohy směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).

 
 

2) Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách.

 
 

3) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

 
 

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

5) Například zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, a nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

 
 

6) § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

 
 

7) Sdělení Českého statistického úřadu č. 431/2009 Sb., o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

 
 

8) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

 
 

9) Například nařízení vlády č. 211/2010 Sb., vyhláška č. 277/2004 Sb. a vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

10) Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 
 

11) Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

12) Zákon č. 263/2016 Sb.

 
 

13) Například § 45 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.

 
 

14) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb.

 
 

15) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 
 

16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení komise (ES) č. 790/2009 a nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

 
 

17) Například § 238 odst. 2 zákoníku práce, vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

 
 

18) § 13 a 14 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 
 

19) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

 
 

20) Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

21) § 53 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 267/2015 Sb.

 
 

22) § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní správě, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

24) Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.

 
 

25) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.