XVIII.2 Zaručená mzda (§ 112)

Zaručenou mzdou je mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru.

Vláda stanoví nařízením nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat. Nařízení vlády upravuje rovněž další nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Rovněž tyto otázky upravuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., podle nějž je nejnižší úroveň zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací do 8 skupin, přičemž v roce 2024 platí rozpětí od 18 900 Kč do 37 800 Kč za měsíc a od 112,50 Kč do 225,00 Kč na hodinu (§ 3 odst. 1 cit. nařízení vlády).


Skupina prací

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

112,50

18 900

2.

116,10

19 500

3.

126,80

21 300

4.

129,80

21 800

5.

143,30

24 100

6.

158,20

26 600

7.

174,70

29 400

8.

225,00

37 800


Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zahrnují skupiny prací dle § 3 odst. 1 cit. nařízení vlády práce zařazené do jednotlivých platových tříd, a to takto:

Skupina prací

zahrnuje práce

1.

v 1. a 2. platové třídě

2.

v 3. a 4. platové třídě

3.

v 5. a 6. platové třídě

4.

v 7. a 8. platové třídě

5.

v 9. a 10. platové třídě

6.

v 11. a 12. platové třídě

7.

v 13. a 14. platové třídě

8.

v 15. a 16. platové třídě


Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.. Zařazení zaměstnanců do jednotlivých skupin prací provádí zaměstnavatel, a to pro účely zjištění, zda je zaměstnanci přiznána a vyplacena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, a pro účely poskytnutí doplatku do příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin, tedy u zaměstnanců s dvousměnným, vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem a u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, se nejnižší úroveň zaručené hodinové mzdy zvýší úměrně zkrácení týdenní pracovní doby. Totéž platí při zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (§ 79 odst. 3). Měsíční sazba zaručené mzdy je v tomto případě stejná.


Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu při stanovené týdenní pracovní době 38,75 hodin

v Kč za hodinu při stanovené týdenní pracovní době 37,5 hodin

v Kč za měsíc

1.

116,13

120,00

18 900

2.

119,85

123,84

19 500

3.

130,89

135,25

21 300

4.

133,99

138,45

21 800

5.

147,92

152,85

24 100

6.

163,30

168,75

26 600

7.

180,34

186,35

29 400

8.

232,26

240,00

37 800


Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu (§ 80) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době se nejnižší úroveň zaručené měsíční mzdy sníží úměrně odpracované době. Hodinová sazba zaručené mzdy je v tomto případě stejná.

Nedosáhne-li mzda nebo plat nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek:

  • ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy. Pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy;
  • k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.


Pro tento účel se do mzdy nebo platu nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Ostatní složky mzdy nebo platu se do mzdy nebo platu pro tento účel zahrnují.