XIX.7 Naturální mzda (§ 119)

Zákoník práce v § 119 obsahuje ochranu zaměstnanců před svévolným poskytováním mzdy ve formě nepřiměřeného množství výrobků, výkonů, prací nebo služeb nebo ve formě lihovin a jiných návykových látek a před poskytováním mzdy v naturální formě v rozporu s potřebami zaměstnance místo mzdy v penězích.

Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytnout jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých a v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112). Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky (s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek), výkony, práce nebo služby.

Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala:

  • ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům;
  • obvyklé ceně; nebo
  • částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby nižší než obvyklá cena (tj. rozdílu mezi obvyklou cenou a zvýhodněnou zaměstnaneckou cenou).