IX.2.3.1 Částečná nezaměstnanost

O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele (s výjimkou zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3) jde také v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jim poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).

Upraví-li v případě částečné nezaměstnanosti dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, musí náhrada mzdy činit nejméně 60 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, může dohodu nahradit vnitřním předpisem.

V případě částečné nezaměstnanosti může zaměstnavatel rovněž při splnění podmínek dle § 115 zákona o zaměstnanosti požádat o poskytnutí příspěvku v době částečné nezaměstnanosti. V takovém případě musí ale náhrada mzdy činit nejméně 70 % průměrného výdělku, z čehož 20 % průměrného výdělku (nejvíce však 0,125násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku) vyplácí formou příspěvku Úřad práce.