Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Plné znění:

564

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2006

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. c) až g), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b) způsob zařazování do platových tříd,

c) podmínky pro určení započitatelné praxe,

d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e) stupnice platových tarifů,

f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

§ 2

Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

3. platová třída: střední vzdělání

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis1).

§ 3

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací2) (dále jen "katalog prací"), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.

(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže

a) důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

b) jiný právní předpis30) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

§ 4

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.

(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby10) platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby11).

(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu12),

b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě13).

(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním14) nebo v prezenčním studiu15).

(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do

a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

(8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 7 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

(9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl.

(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 7 k tomuto nařízení.

§ 5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6.

(5) Zaměstnanci, který je

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 3,

b) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 6, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(7) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

§ 6

Zvláštní způsob určení platového tarifu

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové třídy, nebo

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.

§ 7

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

(1) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí26) činí 400 až 1 800 Kč měsíčně.

(2) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

§ 8

Zvláštní příplatek

(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení.

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a) I. 400 až 1300 Kč,

b) II. 600 až 2500 Kč,

c) III. 1000 až 5000 Kč,

d) IV. 1500 až 7500 Kč,

e) V. 2000 až 10000 Kč.

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Zaměstnanci, kterému přísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nepřísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.

§ 9

Zmírnění následků křivd

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu27).

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace28) příslušné studium řádně ukončil.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. lednem 2007.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 381/2010 Sb. Čl. II

Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě § 3 odst. 3 nebo 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posuzuje se doba a podmínky pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 224/2014 Sb. Čl. II

(1) Zaměstnanci, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu nižší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal platovému stupni podle započitatelné praxe.

(2) Zaměstnanec, který není uveden v § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance, který byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

8760

9510

10310

11160

12100

13140

14240

15450

16760

18200

19730

21400

23190

25160

27330

29630

2

do 2 let

9070

9850

10690

11590

12560

13620

14790

16020

17410

18870

20490

22210

24070

26120

28360

30740

3

do 4 let

9430

10230

11090

12030

13050

14130

15340

16650

18060

19600

21260

23050

25000

27100

29440

31900

4

do 6 let

9780

10610

11530

12490

13550

14680

15920

17260

18750

20330

22060

23920

25930

28130

30550

33100

5

do 9 let

10150

11020

11950

12940

14060

15220

16520

17930

19450

21120

22870

24800

26910

29190

31680

34360

6

do 12 let

10550

11420

12410

13460

14590

15820

17150

18610

20190

21930

23760

25760

27920

30300

32890

35660

7

do 15 let

10940

11880

12890

13960

15150

16410

17790

19300

20960

22740

24660

26720

28980

31430

34130

36990

8

do 19 let

11360

12340

13360

14480

15710

17020

18470

20020

21740

23590

25580

27740

30080

32630

35410

38380

9

do 23 let

11800

12800

13880

15050

16330

17670

19180

20780

22570

24500

26560

28770

31200

33850

36760

39840

10

do 27 let

12230

13280

14390

15600

16930

18340

19910

21580

23420

25410

27560

29860

32390

35130

38120

41330

11

do 32 let

12700

13790

14940

16190

17580

19030

20670

22390

24290

26370

28600

31000

33600

36460

39570

42890

12

nad 32 let

13180

14330

15540

16800

18240

19730

21470

23230

25230

27380

29680

32170

34870

37820

41070

44510

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

7960

8640

9370

10140

11000

11940

12940

14040

15230

16540

17930

19450

21080

22870

24840

26930

2

do 2 let

8240

8950

9710

10530

11410

12380

13440

14560

15820

17150

18620

20190

21880

23740

25780

27940

3

do 4 let

8570

9300

10080

10930

11860

12840

13940

15130

16410

17810

19320

20950

22720

24630

26760

29000

4

do 6 let

8890

9640

10480

11350

12310

13340

14470

15690

17040

18480

20050

21740

23570

25570

27770

30090

5

do 9 let

9220

10010

10860

11760

12780

13830

15010

16300

17680

19200

20790

22540

24460

26530

28800

31230

6

do 12 let

9590

10380

11280

12230

13260

14380

15590

16910

18350

19930

21600

23410

25380

27540

29900

32410

7

do 15 let

9940

10800

11710

12690

13770

14910

16170

17540

19050

20670

22410

24290

26340

28570

31020

33620

8

do 19 let

10320

11210

12140

13160

14280

15470

16790

18200

19760

21440

23250

25210

27340

29660

32190

34890

9

do 23 let

10720

11630

12610

13680

14840

16060

17430

18890

20510

22270

24140

26150

28360

30770

33410

36210

10

do 27 let

11110

12070

13080

14180

15390

16670

18100

19610

21290

23100

25050

27140

29440

31930

34650

37570

11

do 32 let

11540

12530

13580

14710

15980

17300

18790

20350

22080

23970

26000

28180

30540

33140

35970

38990

12

nad 32 let

11980

13020

14120

15270

16580

17930

19510

21110

22930

24890

26980

29240

31700

34380

37330

40460

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

9070

9850

10670

11570

12530

13590

14740

16000

17360

18810

20450

22160

24020

26070

28290

30710

2

do 2 let

9400

10210

11070

12010

13040

14120

15290

16610

18000

19530

21210

22980

24940

27040

29360

31860

3

do 4 let

9750

10610

11490

12460

13520

14650

15880

17240

18690

20280

22050

23860

25880

28080

30470

33050

4

do 6 let

10110

11000

11940

12930

14040

15210

16480

17900

19400

21050

22860

24740

26840

29130

31620

34300

5

do 9 let

10520

11420

12390

13420

14570

15790

17110

18580

20130

21840

23720

25690

27860

30220

32810

35590

6

do 12 let

10930

11850

12840

13920

15120

16370

17760

19300

20880

22650

24620

26660

28910

31350

34040

36920

7

do 15 let

11330

12320

13340

14460

15680

17000

18410

20010

21700

23520

25560

27670

30000

32550

35330

38310

8

do 19 let

11760

12780

13850

15000

16280

17630

19100

20770

22510

24400

26510

28730

31130

33770

36680

39760

9

do 23 let

12200

13250

14380

15570

16900

18300

19830

21550

23350

25330

27500

29800

32300

35060

38060

41250

10

do 27 let

12690

13780

14920

16160

17550

19000

20560

22380

24240

26270

28540

30930

33530

36380

39510

42790

11

do 32 let

13150

14270

15490

16770

18220

19720

21370

23240

25160

27280

29620

32090

34790

37760

40990

44430

12

nad 32 let

13660

14820

16080

17400

18920

20460

22170

24120

26110

28320

30750

33300

36110

39180

42520

46110

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

10120

10980

11900

12910

13990

15170

16470

17870

19360

21050

22800

24710

26830

29110

2

do 2 let

10520

11390

12360

13420

14520

15750

17090

18540

20090

21830

23650

25670

27830

30220

3

do 4 let

10920

11820

12820

13920

15070

16340

17750

19240

20870

22690

24570

26640

28900

31370

4

do 6 let

11320

12290

13300

14450

15650

16970

18420

19970

21660

23520

25470

27630

29980

32540

5

do 9 let

11750

12750

13810

14990

16240

17620

19120

20720

22480

24410

26440

28680

31110

33770

6

do 12 let

12190

13230

14320

15570

16850

18280

19850

21490

23310

25340

27440

29750

32270

35040

7

do 15 let

12680

13730

14890

16140

17490

18950

20610

22320

24200

26290

28480

30880

33520

36360

8

do 19 let

13150

14250

15430

16770

18140

19660

21390

23170

25110

27300

29550

32050

34760

37750

9

do 23 let

13630

14790

16020

17400

18840

20410

22180

24020

26060

28310

30670

33240

36080

39180

10

do 27 let

14170

15360

16630

18070

19550

21170

23030

24940

27050

29390

31830

34510

37450

40650

11

do 32 let

14690

15930

17260

18760

20290

21990

23910

25900

28080

30470

33030

35800

38870

42180

12

nad 32 let

15250

16550

17900

19470

21060

22810

24820

26870

29150

31640

34280

37160

40330

43760

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

11140

12080

13090

14210

15390

16690

18120

19660

21300

23160

25080

27190

29520

32030

2

do 2 let

11580

12530

13600

14770

15980

17330

18800

20400

22100

24020

26020

28240

30620

33250

3

do 4 let

12020

13010

14110

15320

16580

17980

19530

21170

22960

24960

27030

29310

31790

34510

4

do 6 let

12460

13520

14630

15900

17220

18670

20270

21970

23830

25880

28020

30400

32980

35800

5

do 9 let

12930

14030

15200

16490

17870

19390

21040

22800

24730

26860

29090

31550

34230

37150

6

do 12 let

13410

14560

15760

17130

18540

20110

21840

23640

25650

27880

30190

32730

35500

38550

7

do 15 let

13950

15110

16380

17760

19240

20850

22680

24560

26620

28920

31330

33970

36880

40000

8

do 19 let

14470

15680

16980

18450

19960

21630

23530

25490

27630

30030

32510

35260

38240

41530

9

do 23 let

15000

16270

17630

19140

20730

22460

24400

26430

28670

31150

33740

36570

39690

43100

10

do 27 let

15590

16900

18300

19880

21510

23290

25340

27440

29760

32330

35020

37970

41200

44720

11

do 32 let

16160

17530

18990

20640

22320

24190

26310

28490

30890

33520

36340

39380

42760

46400

12

nad 32 let

16780

18210

19690

21420

23170

25100

27310

29560

32070

34810

37710

40880

44370

48140

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

27110

28860

32610

36540

38810

41300

2

do 2 let

27890

29720

33550

37540

39920

42490

3

do 4 let

28750

30630

34520

38600

41070

43720

4

do 6 let

29590

31530

35510

39680

42240

45010

5

do 9 let

30470

32500

36560

40810

43480

46330

6

do 12 let

31400

33500

37640

41970

44740

47700

7

do 15 let

32370

34540

38760

43220

46060

49130

8

do 19 let

33360

35620

39920

44470

47450

50630

9

do 23 let

34370

36730

41120

45790

48880

52160

10

do 27 let

35450

37890

42390

47150

50350

53750

11

do 32 let

36550

39100

43700

48570

51880

55420

12

nad 32 let

37710

40340

45040

50030

53460

57150

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 7

(v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

12310

13360

14450

15660

19850

24810

25020

25470

26020

26650

27640

2

do 6 let

12770

13840

15050

16300

20420

25030

25250

25910

26570

27460

28940

3

do 12 let

13570

14760

16010

17440

20960

25320

25640

26250

27630

28610

30500

4

do 19 let

14510

15760

17120

18530

21920

25850

26430

27230

28790

30710

33030

5

do 27 let

15430

16790

18230

19830

22900

26650

27270

28380

30580

33070

36290

6

do 32 let

16750

18210

19740

21450

24520

28010

28780

29950

33140

35800

39220

7

nad 32 let

17220

18700

20290

22050

25220

28650

29400

30760

33930

36700

40160

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s

2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,

2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.

4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající

4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,

4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.

5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních.

1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,

1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,

1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

3. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

3.1. operačních a porodních sálech,

3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

3.3. jednotkách intenzivní péče,

3.4. onkologických odděleních.

4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,

4.3. s tělesným nebo mentálním postižením.

5. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.

6. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.

7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.

9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.

III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

2. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

3. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.

4. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

5. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže

5.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,

5.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,

5.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.

6. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům

6.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,

6.2. vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.

7. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.

8. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.

9. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.

2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v

2.1. řízení letového provozu,

2.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,

2.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.

3. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce výkonného letce.

2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.


Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

12) Například zákon č. 99/1948Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 120 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

14) Například § 25 odst. 2 písm. a) školského zákona.

15) § 44 odst. 4 zákona o vysokých školách.

26) Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

27) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

28) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

30) Například § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.